Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

4793 347d 500
Reposted frombrumous brumous viamoai moai
metka
0003 db7c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
metka
9978 36fb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacudoku cudoku
metka
3459 3826 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacudoku cudoku
metka
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamoai moai
metka
5503 e8e3 500
Reposted frommoai moai
metka
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
metka
4659 6c1b
Reposted fromEtnigos Etnigos viacudoku cudoku
metka
7289 dfbf 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacudoku cudoku
metka
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
metka
This morning in Boxley Valley, Arkansas
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakaatee kaatee
metka
8657 00eb 500
Reposted fromtfu tfu viamoai moai
metka
9849 bc40 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaIriss Iriss
metka
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaIriss Iriss
metka
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viacudoku cudoku
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viacudoku cudoku
metka
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
metka
2172 3803
Reposted fromoblivious oblivious viamoai moai
metka
Nie, nie byłam idealna. I nigdy nie miałam być. Ale co z tego? W życiu są ważniejsze rzeczy niż ganianie za urojoną perfekcją. Ideał to pojęcie względne. Każdy postrzega go inaczej.
— Alison G. Bailey
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamoai moai
metka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl