Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

metka
8613 0665 500
Reposted fromerial erial viaIriss Iriss
metka
metka
Reposted frombluuu bluuu viakaatee kaatee
metka

March 19 2017

metka
8926 9c1d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacudoku cudoku

March 13 2017

7049 25a0 500

crydaisy:

Lurkin

metka
7014 2128 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
5560 8c55

catgifcentral:

The love

Reposted frommegumu megumu viaIriss Iriss
metka
6305 1223
metka
6829 c17e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacudoku cudoku
metka
9910 dc2c 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viacudoku cudoku
metka
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viacudoku cudoku

March 12 2017

metka
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
9164 f183 500
metka
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viacudoku cudoku
metka
Reposted frombluuu bluuu viacudoku cudoku

March 11 2017

metka
6449 7265
Reposted fromfelicka felicka viacudoku cudoku
metka
7221 e58f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl