Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2019

metka
najlepsze jest jeszcze przed nami
Reposted frommetka metka
metka
powiewy
Reposted frommetka metka
metka
en
Reposted frommetka metka
metka
chodźmy
Reposted frommetka metka
metka
my
Reposted frommetka metka
metka
miłość, miłość
Reposted frommetka metka
metka
Reposted fromshakeme shakeme

August 29 2019

metka
Reposted fromshakeme shakeme
metka
Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze
— Edward Stachura
Reposted fromaggape aggape
metka
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vianivea nivea
metka
3544 78e8 500
This coffee is served with a cloud of "cotton candy", the coffee vapor rises to dissolve the "cotton candy" and the cloud begins to rain with sugar over the coffee. Coffee "mellow" in Shanghai, China.
Reposted fromLogHiMa LogHiMa vianivea nivea

August 28 2019

metka
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
metka
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
metka
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
Reposted fromAIeksandra AIeksandra
metka
0267 e1d7
Reposted fromnathloves nathloves
metka
7763 599a 500
Reposted fromnathloves nathloves
metka

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco vianathloves nathloves
metka
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool vianathloves nathloves
metka
1369 005f 500
Reposted fromstrangeee strangeee viarevalie revalie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl