Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

metka
My z dru­giej po­ło­wy XX wie­ku 
roz­bi­ja­ją­cy ato­my 
zdo­byw­cy księ­ży­ca 
wsty­dzi­my się 
mięk­kich ge­stów 
czu­łych spoj­rzeń 
cie­płych uśmie­chów 


Kie­dy cier­pi­my 
wy­krzy­wia­my lek­ce­wa­żą­co war­gi 


Kie­dy przy­cho­dzi mi­łość 
wzru­sza­my po­gar­dli­wie ra­mio­na­mi 


Sil­ni cy­nicz­ni 
z iro­nicz­nie zmru­żo­ny­mi ocza­mi 


Do­pie­ro póź­ną nocą 
przy szczel­nie za­sło­nię­tych oknach 
gry­zie­my z bólu ręce 
umie­ra­my z mi­ło­ści
— M. H.
Reposted fromrememberme rememberme viajestemaga jestemaga
metka
7841 bcec
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajestemaga jestemaga
metka
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viagdziejestola gdziejestola
metka
3321 0d75 500
Żulczyk!
metka
8220 34cc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabigevilgrin00 bigevilgrin00
metka
Reposted fromshakeme shakeme viabigevilgrin00 bigevilgrin00
metka
2860 e554 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viabigevilgrin00 bigevilgrin00
metka
8548 8f10 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabigevilgrin00 bigevilgrin00
metka
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
metka
2512 818c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
metka
3721 3d36
Reposted fromonlyman onlyman viamoai moai
7476 ed07 500
Reposted fromtwice twice viamoai moai
metka
metka

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
metka
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
metka
9568 594d
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

metka
2032 c0de 500
metka
7967 9ae2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
metka
9093 75aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl