Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

metka
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamoai moai
metka
0415 a1e3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamoai moai
metka
9449 6f5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaatee kaatee
metka
3151 5b87
Reposted fromiamstrong iamstrong viamoai moai
metka
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
metka
6111 9994
Reposted fromdusielecc dusielecc viamoai moai

November 11 2017

8743 0ca7
metka
9314 6dea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
4367 5d32
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakaatee kaatee
8261 5654 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viamoai moai
2083 a14f
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viamoai moai
metka
2845 97cc 500
Reposted fromluksfer luksfer viacudoku cudoku

November 10 2017

metka
5619 7453
Reposted fromretro-girl retro-girl viakaatee kaatee
9924 fee5 500
Reposted fromsunlight sunlight viakaatee kaatee
metka
metka
3603 2b88
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viakaatee kaatee
metka
3769 0b7d 500
Reposted frombluuu bluuu viakaatee kaatee
metka
7292 9635
Reposted fromsassenach sassenach viakaatee kaatee
metka
Łatwo jest podjąć spokojną, rozsądną decyzję z wieczora, co innego zaś wprowadzić ją w czyn w jasnym blasku dnia.
— Truman Capote
Reposted fromMissTake MissTake viamoai moai
metka
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl