Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

metka
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamrs-cosmos mrs-cosmos
metka

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaWilalena Wilalena
metka
9259 9f67
Reposted fromblueinsane blueinsane viaKawaiiNamida KawaiiNamida
metka
7665 37c2 500
Reposted frompiehus piehus viatfu tfu
metka
2554 bcca
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamoai moai

January 14 2020

metka
Reposted fromshakeme shakeme viakudi kudi
metka
metka
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
metka
Reposted fromshakeme shakeme
metka
8446 561f 500
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella
metka
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakudi kudi
4957 e334 500
metka
9161 242d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakudi kudi
metka
Reposted fromshakeme shakeme viakudi kudi
metka
0012 4d5f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
metka
Reposted fromshakeme shakeme
metka
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
metka
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
metka
metka
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl