Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

metka
0398 8bf5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele

February 21 2019

metka
6144 6826
Reposted from0 0 viawelcometowonderland welcometowonderland
metka
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
metka
2859 296a 500
Reposted fromcathandcat cathandcat viamoai moai
metka
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
metka
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamoai moai
metka
4313 456d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
metka
5063 baf4
Reposted fromClary Clary viamoai moai
1643 2645 500
Reposted frommartinini martinini viamoai moai
metka
Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.
— Marek Hłasko "Najświętsze słowa naszego życia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakaatee kaatee
metka
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viakaatee kaatee
metka
7315 68ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
metka
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
metka
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
metka
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
metka
2718 4ba0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
metka

November 07 2018

metka
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viaspontaneous spontaneous
metka
8870 bc64
Reposted fromtichga tichga viashitsuri shitsuri
metka
2265 faf8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaspontaneous spontaneous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl